Friday, March 21, 2008

Parvathi

Anyadha saranam nasthi,
Twameva Saranam mama,
Tasmad karunya Bhavena,
Raksha, raksha Maheswari

0 Comments: