Monday, October 27, 2008

Lingashtakam

Brahma Murari surarchita Lingam
Nirmala bhasita sobhita Lingam
Janmaja dukha vinasaka Lingam
Tat pranamami Sadasiva Lingam

Devamuni pravararchita Lingam
Kamadahana karunakara Lingam
Ravana darpa vinasaka Lingam
Tat pranamami Sadasiva Lingam

Sarva sugandhi sulepita Lingam
Buddhi vivardhana karana Lingam
Siddha surasura vandita Lingam
Tat pranamami Sadasiva Lingam

Kanaka maha mani bhushita Lingam
Paniphati veshtitha shobhita Lingam
Dakshasu yajna vinashana Lingam
Tat pranamami Sadasiva Lingam

Kumkuma chandana lepita Lingam
Pankaja hara sushosbhita Lingam
Sanchita papa vinashana Lingam
Tat pranamami Sadasiva Lingam

Devaganarchita sevita Lingam
Bhavair bhaktibhi revacha Lingam
Dinakarakoti prabhakara Lingam
Tat pranamami Sadasiva Lingam

Ashtadalo pariveshtia Lingam
Sarva samudbhava karana Lingam
Ashtadaridra vinashana Lingam
Tatpranamami Sadashiva Lingam

Suraguru suravara pujita Lingam
Suravana pushpa sadarchita Lingam
Paratparam paramatmaka Lingam
Tatpranamami Sadashiva Lingam

Lingashtakamidam punyam
Yat Pathet Shivasannidhau
Shivalokamavapnoti
Shivena saha modate.

Tamil Version of Lingashtakam sung by SPB

2 Comments:

Anonymous said...

SPB paadal miga arumai.

Adlak's tiny world said...

gr8 thing yar. how could u manage all these blogs. doing wonderful job. Keep doing dear.

kindly clarify my query in yr tamil blog pls.